600kw, 800kw, 900kw üçin Perkins dizel generatory

Gysga düşündiriş:

“Perkins Engine Co., Ltd.” uzak taryhy bolan dünýä belli motor öndürijisidir.1932-nji ýylda esaslandyryldy we ýylda 400 000 töweregi hereketlendirijisi öndürilýär.Öndürilen dizel we tebigy gaz bilen işleýän hereketlendirijiler, ykdysadyýetiň artykmaçlygy, ygtybarlylygy we çydamlylygy sebäpli dürli pudaklarda giňden wagyz edildi we ulanyldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

62-lik Perkins dizel generatory
64-lik Perkins dizel generatory

Perkins dizel generator toplumynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

“Perkins Engine Co., Ltd.” uzak taryhy bolan dünýä belli motor öndürijisidir.1932-nji ýylda esaslandyryldy we ýylda 400 000 töweregi hereketlendirijisi öndürilýär.Öndürilen dizel we tebigy gaz bilen işleýän hereketlendirijiler, ykdysadyýetiň artykmaçlygy, ygtybarlylygy we çydamlylygy sebäpli dürli pudaklarda giňden wagyz edildi we ulanyldy.
Dünýä derejesindäki A kepillendirilen kärhana hökmünde Perkins generator toplumlary hakykatdanam halkara derejesine çykdy.Häzirki wagtda Perkinsiň 13 ýurtda önümçilik bölümleri we 4000-den gowrak paýlaýyş nokatlaryndan we hyzmat merkezlerinden ybarat global hyzmat ulgamy bar.Kuwwat öndürmek pudagynda 7KW-1811KW-ni öz içine alýan generator toplumlary ajaýyp öndürijilige, ygtybarlylyga, çydamlylyga we beýleki artykmaçlyklara eýe.
1998-nji ýylda “Perkins” korporasiýasy “Chrysler” korporasiýasy tarapyndan dolandyryldy we Karter toparynyň agzasy boldy.Perkins Hytaýyň generator bazaryna giç girdi, ýöne Hytaý bazaryna girenden soň, müşderileriň köpüsi tarapyndan gaty çalt kabul edildi we bazaryň paýynyň bir bölegini çalt eýeledi we generator bazaryndaky ajaýyp üstünlikleri gazandy.
Perkins şu wagta çenli 4KW-dan 1940KW-a çenli dürli güýç etaplarynyň 15 million generator toplumyny üpjün etdi;häzirki wagtda ýyllyk önümçiligi 400,000 birlik bolan 3 önümçilik bazasy bar;bu kompaniýa Mançesterde, Angliýada we Singapur Release merkezinde iki bölek gurup, dünýäde 3500-den gowrak hyzmat nokadyny gurup, dünýädäki müşderiler üçin ýylboýy üznüksiz hyzmat edýär.
Dünýä belli Rolls-Royce öndürijisi hökmünde Perkins önümiň hiline, daşky gurşawyna we ykdysadyýetine ygrarlydyr.ISO9001 we ISO14001 ülňülerini berk ýerine ýetiriň we önümler ýokary zyňyndy standartlaryna, ýokary ykdysadyýete, ýokary durnuklylyga we ýokary ygtybarlylyga eýe.

Perkins dizel generatorynyň artykmaçlyklary

1) generator ýokary hilli we ajaýyp öndürijidir;
2) Gurluşyň titremesi we sesi şuňa meňzeş önümleriň arasynda pes derejede;
3) Integrirlenen gurluş ulanyjylar üçin ulanmak we gurmak üçin amatly we daşky görnüşi has owadan;
4) Gurluşy ulanmak tygşytly, halkara ösen derejä ýetýär;
5) Garnituralaryň doly toplumy we goldaw berýän tehniki maglumatlar ulanyjylara gurmak we ulanmak üçin has aňsat we amatly edýär.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: Biz senagat bilen söwdanyň birleşmesi.
2-nji sorag: Zawodyňyzyň takyk salgysy näme?
A2: Hytaýyň şandong welaýaty, Weifang, Gaoliu şäherçesi, Yanghe senagat seýilgähi
3-nji sorag: Enjamyňyzyň kepillik şertleri?
A3: Bütin maşyn üçin 12 aý, durmuş üçin tehniki goldaw.
4-nji sorag: Gowşuryş näçe wagt?
A4: 30% arzan tölegiňizi alanyňyzdan 25-30 gün soň.
5-nji sorag: Töleg şertleri?
A5: Alibaba onlaýn karz sargyt, T / T we L / C.
6-njy sorag: MOQ näme?
A6: 1 sany
7-nji sorag: OEM sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?
A7: Hawa, hünärmen dizaýn topary bilen OEM sargytlary ýokary garşylanýar.
8-nji sorag: Reňk sazlamagy kabul edip bilersiňizmi?
A8: Hawa elbetde edip bileris.
9-njy sorag: Howa kompressorynyň ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edersiňizmi?
A9: Hawa, elbetde.
10-njy sorag: Zawodyňyzyň önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?
A10: Aýda takmynan 3000 birlik. Sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki: