Perkins 120kw, 140kw, 160kw dizel generatory

Gysga düşündiriş:

“Perkins Engine Co., Ltd.” uzak taryhy bolan dünýä belli motor öndürijisidir.1932-nji ýylda esaslandyryldy we ýylda 400 000 töweregi hereketlendirijisi öndürilýär.Öndürilen dizel we tebigy gaz bilen işleýän hereketlendirijiler, ykdysadyýetiň artykmaçlygy, ygtybarlylygy we çydamlylygy sebäpli dürli pudaklarda giňden wagyz edildi we ulanyldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Perkins 24kw, 36kw, 50kw dizel 3
Perkins 24kw, 36kw, 50kw dizel 4

Perkins dizel generator toplumynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

“Perkins Engine Co., Ltd.” uzak taryhy bolan dünýä belli motor öndürijisidir.1932-nji ýylda esaslandyryldy we ýylda 400 000 töweregi hereketlendirijisi öndürilýär.Öndürilen dizel we tebigy gaz bilen işleýän hereketlendirijiler, ykdysadyýetiň artykmaçlygy, ygtybarlylygy we çydamlylygy sebäpli dürli pudaklarda giňden wagyz edildi we ulanyldy.
Dünýä derejesindäki A kepillendirilen kärhana hökmünde Perkins generator toplumlary hakykatdanam halkara derejesine çykdy.Häzirki wagtda Perkinsiň 13 ýurtda önümçilik bölümleri we 4000-den gowrak paýlaýyş nokatlaryndan we hyzmat merkezlerinden ybarat global hyzmat ulgamy bar.Kuwwat öndürmek pudagynda 7KW-1811KW-ni öz içine alýan generator toplumlary ajaýyp öndürijilige, ygtybarlylyga, çydamlylyga we beýleki artykmaçlyklara eýe.
1998-nji ýylda “Perkins” korporasiýasy “Chrysler” korporasiýasy tarapyndan dolandyryldy we Karter toparynyň agzasy boldy.Perkins Hytaýyň generator bazaryna giç girdi, ýöne Hytaý bazaryna girenden soň, müşderileriň köpüsi tarapyndan gaty çalt kabul edildi we bazaryň paýynyň bir bölegini çalt eýeledi we generator bazaryndaky ajaýyp üstünlikleri gazandy.
Perkins şu wagta çenli 4KW-dan 1940KW-a çenli dürli güýç etaplarynyň 15 million generator toplumyny üpjün etdi;häzirki wagtda ýyllyk önümçiligi 400,000 birlik bolan 3 önümçilik bazasy bar;bu kompaniýa Mançesterde, Angliýada we Singapur Release merkezinde iki bölek gurup, dünýäde 3500-den gowrak hyzmat nokadyny gurup, dünýädäki müşderiler üçin ýylboýy üznüksiz hyzmat edýär.
Dünýä belli Rolls-Royce öndürijisi hökmünde Perkins önümiň hiline, daşky gurşawyna we ykdysadyýetine ygrarlydyr.ISO9001 we ISO14001 ülňülerini berk ýerine ýetiriň we önümler ýokary zyňyndy standartlaryna, ýokary ykdysadyýete, ýokary durnuklylyga we ýokary ygtybarlylyga eýe.

Perkins dizel generator toplumlarynyň howa çalşygyny, sowadylmagyny we kabul edilmegini nädip dogry dolandyrmaly?

“Perkins” dizel generatorynyň kadaly işlemegi üçin üç prosedura zerurdyr, ýagny generator toplumynyň kabul edilmegi, sowadylmagy we şemalladylmagy.“Perkins” generator toplumy dizel bilen ýangyç öndürýän enjamdyr.Dizeliň ýanmagy howadan aýrylyp bilinmez we generator toplumynyň öndürýän ýylylygy hem sowadylmalydyr.Bu üç prosedura dogry işlenip bilinse, generator toplumyny ulanmak üçin uly kömek eder.
(1) Almak
Motory iýmitlendirýän howa arassa we mümkin boldugyça sowuk bolmaly.Adaty ýagdaýlarda, ulanylyşyny süzmek üçin Perkins generatorynyň töweregindäki hereketlendirijide gurlan howa süzgüji.
(2) Sowatmak
Dwigatel, alternatiw we işleýiş turbasy ýylylygy bölüp çykarýar we temperaturanyň belli bir derejä çykmagy Perkins generator toplumynyň netijeliligine täsir eder.Şonuň üçin hereketlendirijini we alternatiwini sowuk saklamak üçin çäreler görülmeli.Howa akymynyň dogry ugry guýruk bölüminden hereketlendirijiniň radiatorynyň üsti bilen, soň bolsa çykarylýan gaz turbasy bilen otagdan çykýar.
(3) ventilyasiýa
Howa girelgesi we rozetkasy howanyň erkin girmegine we çykmagyna mümkinçilik berýän derejede uly bolmaly, şemallar üçin radiator ýadrosynyň takmynan 1,5 essesidir.Howa girelgelerinde we söwda nokatlarynda howany amatsyz goramak üçin aşyklar bolmaly.Bu panelleri düzedip bolýar, ýöne sowuk bolanda aýryp bolýar, şonuň üçin enjam işlemeýän mahaly, otagy ýyly saklaýan we generatoryň ýüklenmegine kömek edýän aşyklar ýapylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: