Kompaniýa habarlary

 • Generatory nädip başlamaly we işletmeli?

  Generatory nädip başlamaly we işletmeli?

  Generator toplumynyň başlangyjy Kuwwaty açmak üçin sag dolandyryş panelindäki güýç düwmesini açyň;1. El bilen başlamak;el bilen düwmäni (palmprint) bir gezek basyň, soňra hereketlendirijini işletmek üçin ýaşyl tassyklama düwmesini basyň (başlangyç), 20 sekunt işläniňizden soň ýokary tizlik au bolar ...
  Koprak oka
 • Generator toplumlaryny howpsuz ulanmak üçin seresaplyklar?

  Generator toplumlaryny howpsuz ulanmak üçin seresaplyklar?

  Alternatiw batareýalar üçin gorag çäreleri görüň.Jenerator toplumynda ygtybarly toprak enjamy bolmaly we energiýa enjamlaryny abatlamak üçin izolýasiýa gatlagy üçin ýörite gurallary ulanmaly we elektrik togunyň urmagy töwekgelçiligine üns bermeli ...
  Koprak oka
 • Dizel generatory nähili işleýär?

  Dizel generatory nähili işleýär?

  Generator işleýän wagty öndürýän gyzgyn suw, generator rozetka turbasynyň üsti bilen ýylylyk çalşygy turbasyna ýetýär we sowuk suw howuzyndan sowuk suw bilen sowadylýar.Dizel hereketlendirijisiniň aýlanýan gyzgyn suwy dizel hereketlendirijisiniň suwuna gaýdyp gelýär ...
  Koprak oka
 • Generator toplumyny nädip gurmaly?

  Generator toplumyny nädip gurmaly?

  Generator gurlanda haýsy çäreleri görmeli?1. Jenerator gurmak meýdançasy gowy howa çalşygyny saklamaly.2. Gurmak meýdançasynyň töweregi arassa bolmaly we ýangyn söndüriji enjamlar bilen enjamlaşdyrylmaly.3. Içerde ulanylsa, ...
  Koprak oka
 • Generatory nädip saklamaly?

  Generatory nädip saklamaly?

  1. Jenerator bölekleri arassa bolmaly.Mysal üçin, ýangyç süzgüji, ýag süzgüji, howa süzgüji, gidrawlik ýag süzgüji we 500kW generatoryň ekrany hapa bolsa, süzgüç effekti pes bolar.Suw çüýşesi radiatory, silindr blok radiatory, howa sowadyjy hereketlendiriji ...
  Koprak oka
 • Weichai generatorlary hakda näçe bilýärsiňiz?

  Weichai generatorlary hakda näçe bilýärsiňiz?

  Weichai generatorynyň artykmaçlyklary 1. Weichai generator toplumy çydamly, ykjam we işlemek aňsat 2. Weichai generator toplumynyň öndürijiligi durnukly we ygtybarly 3. fuelangyjyň az sarp edilmegi, az zyňylmagy, pes ses 4. Dizel generator toplumy aýlanýan dizel kabul edýär nebit, ...
  Koprak oka
 • “Voda” gyssagly generatoryny ulanyň, hiç haçan etmeli däl 5 zady düzüň

  “Voda” gyssagly generatoryny ulanyň, hiç haçan etmeli däl 5 zady düzüň

  Epidemiýanyň duýdansyz ýaýramagy durmuşymyza we işimize belli bir derejede täsir etdi.Woda generator toplumy, generator toplumyny işledenimizde gowy gorag işimizi etmelidigimizi we şol bir wagtyň özünde aşakdaky 5 zady etmezligi ýatdan çykarmaň, ýogsam ...
  Koprak oka
 • Temperatureokary temperatura + elektrik togunyň krizisi

  Temperatureokary temperatura + elektrik togunyň krizisi

  Bu meseläni çözmäge kömek etjek bölüm!Yssy!Yssy!"Recentlyakynda" Dem almak yssy "we" tanyşlar "çykýar. Temperatureurduň hemme ýerinde ýokary temperatura we elektrik togy kesildi. Şeýle howanyň Hengýan, Çhengdu we beýleki ýerlerde ýüze çykandygy habar berildi ...
  Koprak oka
 • Generator toplumyny nädip saýlamaly?

  Generator toplumyny nädip saýlamaly?

  Ahyrynda generator nädip saýlamalydygy barada aýdaýyn!Kiçijik generator satyn alanyňyzda, ilki bilen dizel generatoryny ýa-da benzin generatoryny saýlamalydygyňyzy göz öňünde tutup bilersiňiz.Bu meselä jogap hökmünde ilki bilen aýratynlyklaryna düşünmeli ...
  Koprak oka